Algemene voorwaarden voor de online verkoop van accessoires

1. De verkoper is de vennootschap A&C systems (Bedrijfsnummer 0445.299.482), hierna genoemd A&C systems.
De koper is een persoon die een geldige bestelling op de webshop van A&C systems plaatst. De koper is een eindgebruiker, geen bedrijf.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de A&C systems webshop, evenals op alle met A&C systems aangegane overeenkomsten.
De webshop van A&C systems richt zich uitsluitend op de Belgische markt. De Koper dient in België te verblijven om op de Website te bestellen.
A&C systems behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de Website.
A&C systems is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 
2. Alle offertes m.b.t. goederen en diensten uitgaand van A&C systems worden vrijblijvend gedaan, behoudens uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel.
 
3. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door A&C systems meegedeelde prijslijst. Deze prijzen zijn gebaseerd op de economische voorwaarden ten tijde van de mededeling van de prijslijst en zijn derhalve enkel indicatief.Alle prijzen kunnen op elk moment, zonder kennisgeving, gewijzigd worden door A&C systems.
Er wordt enkel geleverd aan Kopers met leveringsadres in België. Alle prijzen op de site zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld in de loop van de bestelprocedure en variëren, afhankelijk van het volume en prijs van de bestelling.
Alle prijzen worden vermeld in EURO en zijn inclusief kosten zoals BTW, recupel, BEBAT/STIBAT, …
 
4. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de door A&C systems opgegeven leveringstermijnen benaderend. Zelfs indien een bindende leveringstermijn werd overeengekomen, zal A&C systems in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheid, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind hebben genomen, hetzij aan de verkoop te verzaken. De Koper zal geen recht hebben op enige schadevergoeding.
Wanneer er voor uw bestelling een contract of ander formulier dient te worden ondertekend bij ontvangst, zal u worden gecontacteerd door onze logistieke partner om een afspraak voor levering te maken.
 
5. A&C systems is gerechtigd om een bestelling op ieder ogenblik schriftelijk te annuleren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Koper betrokken is.
 
6. De verschuldigde bedragen moeten volledig betaald worden, zonder enige vermindering wegens kosten of ristorno. De facturen zijn contant betaalbaar.
Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
• Kredietkaarten VISA en MasterCard (kaarten die in BENELUX worden uitgegeven)
• Bancontact
• Webbanking (e.g. KBC Online)
 
 
7. Telkens een verkoopovereenkomst, ingevolge een fout of tekortkoming van de Koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze laatste wegens gemaakte administratieve kosten en gederfde winst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan A&C systems van 20% van het bedrag van de verbroken verkoop of het gedeelte ervan, onverminderd A&C systems recht tot terugvordering van de kosten welke zij gemaakt heeft om de goederen weer in haar bezit te stellen en in hun oorspronkelijke staat te brengen.
 
8.a. Zichtbare gebreken: alle grieven betreffende gebreken die bij de levering werden of redelijkerwijs konden worden vastgesteld, dienen binnen 7 dagen volgend op de levering per aangetekend schrijven aan A&C systems ter kennis te worden gebracht. De klachten zijn slechts ontvankelijk voor zover de litigieuze goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. Minieme afwijkingen, gewoonlijk of technisch onvermijdbare gebreken, alsook kleine kwaliteits-, kleur-, maat- of afwerkingverschillen zullen niet tot klachten aanleiding kunnen geven.
 
8. b. Verborgen gebreken: de goederen worden slechts gewaarborgd gedurende de waarborgtermijn en binnen de waarborggrenzen verleend door de fabrikant. Met alle binnen deze termijn optredende materiële en/of constructie- en/of montagefouten, die redelijkerwijs niet binnen 7 dagen na levering ontdekt konden worden, dient de Koper zijn product terug te sturen naar ‘A&C Systems Herstellingen Proximus’ in de oorspronkelijke verpakking en met alle documenten (kopie van de factuur, garantiebewijs,...). De waarborg geldt slechts in zover de Koper aanduidt dat de gebreken tot uiting zijn gekomen in door de fabrikant voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Vallen in elk geval buiten de waarborg, de gebreken of defecten welke veroorzaakt werden door een onoordeelkundige installatie en gebruik, slordig onderhoud of voor goederen welke reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden.
 
9. De Koper heeft gedurende 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering van het goed het recht om de verkoper schriftelijk mede te delen dat hij van de aankoop afziet. De Koper is dan verplicht om een aanvraag tot retour te doen via de webshop en de goederen in de oorspronkelijke ongeopende verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 kalenderdagen, aan A&C Systems NV Industriepark Bleyveld - Bleyveldstraat 16A - 3320 Hoegaarden / België.
Wanneer blijkt dat een product dat wordt teruggestuurd niet voldoet aan deze voorwaarden, zal het product opnieuw naar de klant worden teruggestuurd op de kosten van de klant.
 
10. A&C systems is niet aansprakelijk, noch contractueel, noch op grond van één of andere juridische grondslag, voor de schade aan of het verlies van de eigendom van de Koper of van derden, voor winst- en/of inkomstenderving, voor gebruikderving van uitrusting of andere faciliteiten, de bijkomende kosten te wijten aan het gebruik van de door haar geleverde goederen of voor enige andere bijzondere indirecte, toevallige of causale schade.
 
11. Indien één of ander beding van onderhavige voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Alle geschillen waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding geeft, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel.
 
12. In geval van klachten gelieve u te richten tot A&C Systems NV Industriepark Bleyveld - Bleyveldstraat 16A - 3320 Hoegaarden / België.